VHL lezing: Guy Cardinaels: Gewijde Geschiedenis met aansluitend Alumni Café

Het einde van 2022 nadert met rasse schreden maar we willen het jaar niet zomaar voorbij laten gaan zonder nog eens uitgebreid allemaal samen te komen! Op zaterdag 10 december vanaf moet u daarvoor aan de faculteit zijn: we beginnen de avond met een lezing van eens van onze alumni Guy Cardeynaels en aansluitend bieden we u de kans om uw oude studentencollega’s nog eens te terug te zien bij een drankje in de fakbar op ons Alumni Café!
Zomer 2020: historicus en theoloog Guy Cardeynaels wordt op verdenking van ketterij buitengesmeten als godsdienstleerkracht. Enkele weken later stelt prof. dr. Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hem voor een boek te schrijven.
‘Leg nu eens iets uit aan de mensen over religie en theologie, maar dan plezant.’
Aldus geschiedde. In de spitsvondige bundel Hoeveel Kost Een Tapir? overpeinst Guy Cardeynaels in 28 korte stukjes wat religie betekend heeft en kan betekenen voor de mens als soort en als individu. Onlangs kon u in Tijdingen nog een enthousiaste recensie lezen en nu is er dus ook de lezing. Of moeten we het een conference of cabaretvoorstelling noemen? In een wervelende hagenpreek die meandert tussen scherpe humor en diepe poelen (nu ja) van contemplatie, bespreekt Cardeynaels episodes uit zijn persoonlijke en uit dé Gewijde Geschiedenis.
Waar? Faculteit Letteren en Fakbar Letteren
Wanneer? zaterdag 10 december 2022 van 19.00

VHL Lezing: Louise Deschryver

Beroerde begrafenissen: religie, de zintuigen en de strijd om de doden in zestiende-eeuws Antwerpen

Begrafenissen zijn altijd al emotionele gebeurtenissen geweest – maar in de 16e eeuw toch net iets meer. Het was een eeuw van verwarring en verwondering: ontdekkingsreizen leidden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten, en diepe religieuze conflicten leidden tot bloederige oorlogen. De zintuigen werden geprikkeld door steeds meer exotischer objecten (onder meer veren mantels, edelstenen, nieuwe gewassen), maar werden door geestelijke leiders ook meer dan ooit als poorten naar lichamelijke zondigheid en afgoderij beschouwd. In geen enkele Nederlandse stad kwamen deze tegenstrijdige ontwikkelingen zo met elkaar in aanraking als in Antwerpen. Handelsschepen brachten de stad onvermoede kennis en welvaart, maar ook een ongeziene groei aan protestantse gelovigen. Die geloofden niet alleen niet in heiligen, gewijde grond of het vagevuur, maar ook in een heel ander ‘christelijk’ gebruik van de zintuigen. Sterven en begraven, geloofden zij, diende zonder sacramenten, kaarsen, crucifixen, wijwater of wierook te gebeuren, wilde men de hemel bereiken. Hun katholieke tegenstrevers geloofden dan weer dat zonder deze sacramenten en rituelen geen toegang tot de hemel mogelijk was. In de 16e eeuw werd rond Antwerpse doodsbedden en op Antwerpse kerkhoven dan ook bitter gestreden om het lichaam én de ziel van gelovigen – ‘ketterse’ lijken werden begraven en terug opgegraven, door de straten gesleept en aan de galg gehangen, families begroeven hun doden illegaal begraven in kelders en tuinen, priesters werden om de tuin geleid en naar niet-bestaande doodsbedden gelokt. In deze lezing maken we kennis met een onbekend stukje geschiedenis van Antwerpen: de beroerde begrafenissen en religieuze strijd om de doden tijdens de gouden eeuw van de stad.
De lezing is gratis, maar er moet vooraf worden ingeschreven via KU Leuven connect: https://connect.kuleuven.cloud/events/96925
Na de lezing is er een gratis receptie voor alle deelnemers in de inkomhal van het erasmushuis.

VHL Quizt!

Het is door een wereldwijde epidemie al even geleden dat we als geschiedkundigen onze historische kennis nog eens hebben kunnen testen. Hoog tijd om daar eens verandering in te brengen. Daarom organiseren we een nieuwe VHL quiz!

Kom op vrijdag 28 oktober gezellig met je vrienden meequizzen en te kijken wat er de afgelopen maanden in de boekskes te lezen was of wie de laatste Macedonische koning was.

De quiz zelf begint om 20.00 maar vanaf 19.30 kan u de parthenonzaal in het MSI terecht om u al in te werken en een plekje te claimen! Natuurlijk zijn er ook leuke historische prijzen te winnen! Voor meer details, neem een kijkje op het Facebook evenement!

Inschrijven kan tot 25/10 in ploegjes van maximum 4 personen. Stuur een mailtje via
info@vhl-alumni.be met het aantal personen en de ploegnaam!

Colloquium: Meer dan de muze Clio!?… Vrouwelijke historici over lokale en regionale geschiedschrijving

Geschiedschrijving handelt over het verleden, maar is tegelijk het product van de tijd waarin zij wordt geschreven. De onderwerpskeuze van historici is altijd in meerdere of mindere mate mee het resultaat van wie zij zijn en waar, wanneer en hoe zij leven. Ook de vragen die aan de historische bronnen worden gesteld en de wijze waarop die worden gelezen, variëren naargelang de persoonlijkheid, de belangstellingssferen en de maatschappelijke positie van de personen die aan geschiedschrijving doen en verschuiven in overeenstemming met de wisselingen van het historiografisch tijdsklimaat. Het selecteren, ordenen, interpreteren en becommentariëren van de verzamelde historische feiten verloopt altijd en onvermijdelijk – hoezeer men zich daarvan ook bewust is en dat probeert te vermijden – subjectief. Dat maakt geschiedschrijving tot een bijzonder menselijke wetenschappelijke discipline, met alle voor- maar ook alle nadelen van dien.

De geschiedschrijving – ook al betreft ze hetzelfde thema – levert bijgevolg voortdurend nieuwe visies, inzichten en conclusies op. Dat maakt deze intellectuele bezigheid boeiend en houdt haar levendig. “Geschiedschrijving is een discussie zonder eind”, zoals de in zijn tijd internationaal gerenommeerde Nederlandse historicus Pieter Geyl (1889-1966) het ooit stelde. Geschiedschrijving is een symptoom van onderliggende maatschappelijke realiteiten, tendensen, veranderingen en verschuivingen. Zoals de samenleving evolueert, beweegt ook de geschiedschrijving.

Geschiedschrijving verloopt alles behalve in het luchtledige. Vandaar dat het ons zinvol leek om de 125ste editie van de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas aan te grijpen om het verleden en het heden expliciet met elkaar te verbinden. 125 jaarboekenvormen een voldoende aanleiding voor een feestelijk gebeuren, uiteraard. Maar herdenkingen verlopen best meer met kritisch achteruit- en vooruitkijken dan met uitroeptekensen juichkreten.

Vandaar dat wij het feest- en herdenkingsmoment van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) wilden aangrijpen om het werkveld van het jaarboek van de regionaalhistorische kring van het Waasland, de plaatselijke geschiedschrijving, te verbinden met een actuele maatschappelijke kwestie waar iedereen vandaag op de een of andere manier bij betrokken is, met name de ondervertegenwoordiging van vrouwen in diverse domeinen van het maatschappelijk leven, waaronder de plaatselijke geschiedschrijving, enerzijds als beoefenaars en anderzijds als onderwerp van onderzoek. Een regionaalhistorische vereniging kan op die manier vanuit haar specificiteit, de plaatsgebonden geschiedschrijving, een bijdrage leveren tot het brede maatschappelijke debat over de positie van de vrouw in de wereld van vandaag. Zoals de titel luidde van een bijdrage in een verzamelbundel van de Gentse emeritus hoogleraar geschiedenis Luc François uit 1998: Lokale geschiedenis voorbij de kerktoren.

Concreet worden de rollen omgekeerd en wordt – in tegenstelling tot wat tot voor kort meestal het geval was – een studienamiddag over lokale en regionale geschiedschrijving georganiseerd met uitsluitend vrouwelijke historici. Dat is een expliciete keuze, een signaal, een statement. Heel bewust werd als locatie voor dit initiatief de voormalige Roosenbergabdij in Waasmunster, het oudste vrouwenklooster in de regio, gekozen. Het lijkt ons zinvol en relevant om vanuit deze invalshoek te reflecteren over waar de in 1861 opgerichte KOKW en haar zusterverenigingen in binnen- en buitenland mee bezig waren en zijn. Geschiedschrijving is nooit vrijblijvend.

Het colloquium gaat door op zaterdag 19 november vanaf 14 uur in de Abdij Roosenberg in Waasmunster (Oude Heerweg – Heide 3, 9250 Waasmunster). Patty De Meester, stadsarchivaris van Sint-Niklaas en hoofdredacteur van de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, verzorgt de verwelkoming en de inleiding. Daarna presenteren vier historici hun visie op plaatselijke en regionale geschiedschrijving: Jacqueline Baetens (voorzitter van de heemkundige kring De Souvereinen van Lokeren), Kaat Cappelle (Rijksarchief Gent), Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel en bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge) en Carine Goossens (gemeentearchivaris van Beveren-Waas en bestuurslid van de heemkundige kring Het Land van Beveren). Vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek onder leiding van Kaat Wils, hoogleraar geschiedenis aan de KU Leuven. Gita Deneckere, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent, neemt de slottoespraak voor haar rekening. Ten slotte nodigt Sofie Buysse, bestuurslid van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, uit tot de afsluitende receptie.

De URL https://bit.ly/meerdandemuzeclio brengt je naar het online inschrijvingsformulier. Je inschrijving is definitief bij overschrijving van 15 euro per persoon op het rekeningnummer van de KOKW, BE50 8508 3519 1418, met vermelding “Colloquium 19 november 2022 + naam deelnemer(s)”. Studenten hebben gratis toegang op vertoon van hun studentenkaart.

​​​​​​​​Nico Van Campenhout

Leuven en zijn colleges

De colleges van Leuven vormen een van de diepst bewaarde geheimen van de geschiedenis van onze universiteit. We kennen er wel enkele in het straatbeeld (H-Geestcollege, Pauscollege, Van Dalecollege…), maar er waren er veel meer, in feite meer dan aan welke andere universiteit ooit. Samen werden meer dan zestig colleges in Leuven gesticht, waarvan er bij de opheffing van de universiteit in 1796 nog meer dan veertig overbleven. En dan houden we geen rekening met de talrijke kloostercolleges die met de universiteit via een “incorporatie” verbonden waren. Als we weten dat in de achttiende eeuw twee op drie studenten in colleges verbleven, lijkt de impact van die instellingen enorm. Wat waren ze? Waarvoor dienden ze? Wie heeft ze gesticht? Wie leidde de colleges? Hoeveel staan er in Leuven nog overeind? Dat wordt u vakkundig uitgelegd op donderdag 24 februari om 19.30 in MSI 00.14 van de Leuvense letterenfaculteit door Dr. Edward De Maesschalck, die er ooit zijn doctoraatsthesis over maakte en in 2021 uitpakte met een boek over “Leuven en zijn colleges (1425-1797)”.
Deze lezing zal zowel digitaal (via Zoom) in Leuven te volgen zijn en is volledig gratis. Volgt u online mee? Dan kan u hier via de livestream meekijken. Na de lezing hopen we u overigens graag op een hapje en een drankje te kunnen trakteren. Tot dan!

OPROEP: WE WANT YOU.. Nieuwe bestuursleden gezocht!

Zoals u bovenaan in de nieuwsbrief al kon lezen, hebben in 2021 enkele van onze bestuursleden besloten om hun engagement binnen het bestuur van VHL stop te zetten. We zijn alvast heel erg dankbaar voor de jarenlange inzet die zij aan de vereniging gegeven hebben. Maar dit zorgt er natuurlijk wel voor dat we dringend op zoek zijn naar mensen die zich willen inzetten binnen het bestuur van VHL om de werking van de vereniging te blijven garanderen. Als we geen bestuursleden hebben, kunnen we natuurlijk ook niet als vereniging blijven bestaan!

Wat doet het bestuur nu precies? Naast het organiseren en plannen van de activiteiten, zijn de bestuursleden ook verantwoordelijk voor tal van andere zaken zoals het beheer van de financiën van de vereniging, de ledenadministratie, de communicatie via sociale media en onderhoud van de website, het versturen van de nieuwsbrief, de redactie en publicatie van Tijdingen.

Op dit moment zijn we specifiek opzoek naar een penningmeester om de financiën van VHL te beheren, een communicatieverantwoordelijke voor de sociale media/nieuwsbrief, en nieuwe redacteurs/vormgevers voor Tijdingen. Dit wilt natuurlijk niet zeggen dat je je ons niet kan contacteren als je je op een andere manier voor VHL wilt inzetten.

Heb je interesse om mee in het bestuur te stappen of wil je voor Tijdingen schrijven? Heb je een ander voorstel om de werking van VHL te ondersteunen of te verbeteren? Suggesties en feedback zijn altijd welkom! Contacteer ons via info@vhl-alumni.be

Lidmaatschappen 2022

Hoe word/blijf ik lid van VHL in 2022?
U zou afgelopen vrijdag een e-mail ontvangen moeten hebben waarin we u uitnodigen om uw lidmaatschap te hernieuwen/op te starten voor 2022. Heeft u nog geen e-mail ontvangen? In de volgende weken kan u ook nog een brief in uw brievenbus verwachten waarin dezelfde informatie in te vinden is. Het lidmaatschap is nog steeds 15 euro voor individuele leden en 20 euro voor koppels. Heeft u uw lidmaatschap al betaald? Dan hoeft u verder niets te doen. Heeft u toch nog geen bericht ontvangen? Contacteer ons via info@vhl-alumni.be.

U kan (opnieuw) lid worden op twee manieren: sinds vorig jaar kan u uw lidmaatschap gemakkelijk online betalen via KU Leuven Connect. Natuurlijk kan u ook nog steeds via overschrijving betalen met de unieke mededeling die u in de e-mail of brief kan vinden. Mocht er iets mis zijn met uw unieke mededeling, kan u ook altijd uw naam vermelden bij de overschrijving en brengen we het lidmaatschap op die manier in orde.

Een korte geschiedenis van kinderwens – een VHL lezing door Tinne Claes

Om het nieuwe jaar goed te beginnen, starten we met enkele online activiteiten. Zo kan u twee keer een lezing volgen en een keer online quizzen! Natuurlijk hopen we ook zo snel mogelijk weer van start te kunnen gaan met onze andere geplande en fysieke activiteiten, maar daarover later meer! We beginnen dit jaar op 3 februari om 20.00 met een online lezing van Tinne Claes.

In 1950 kon wie onvruchtbaar of verminderd vruchtbaar was enkel via adoptie of pleegzorg een gezin stichten. Toen kwamen er operaties, hormoonbehandelingen, (donor)inseminatie, IVF, ICSI. Sommige mensen werden door deze behandelingen zwanger, anderen kregen alleen maar valse hoop. Ook de tijdsgeest veranderde: wat vroeger taboe was, werd steeds meer bespreekbaar.

Aan de hand van mondelinge geschiedenis gaat Tinne Claes na hoe al deze ontwikkelingen de ervaringen van mensen met een moeilijk te vervullen kinderwens (al dan niet) hebben veranderd. Ze sprak hiervoor zowel met wensouders als met fertiliteitsartsen van verschillende generaties. Tijdens deze lezing schetst ze een korte geschiedenis van de kinderwens: een verhaal over onuitgesproken verdriet, maar ook over dokters met spermabanken in hun garage.

 

Hoe deelnemen?
Door ons een mailtje te sturen op info@vhl-alumni.be of via KU Leuven Connect door te klikken op onderstaande link: https://connect.kuleuven.cloud/networks/events/48470!

Historische films 2019: volledige lijst

Nu we binnenkort de eindejaarsfeesten toch weer in beperkte kring gevierd mogen worden en het koude, donkere weer ook niet echt uitnodigt om buiten te komen, bent u misschien nog wel op zoek naar een wat extra vertier. Wat dacht u van een goede historische film?

Herbert Verreth biedt naar jaarlijkse gewoonte een overzicht van de 73 ‘historische’ films die hij in het voorbije jaar in de twee (steeds duurder wordende) Leuvense bioscopen kon bekijken. Het viel hem op hoe de grote filmhuizen in 2019 meer en meer op veilig spelen met remakes, sequels en filmreeksen, die op zich niet slecht hoeven te zijn, maar die wel getuigen van een serieuze bloedarmoede in filmland. Gelukkig worden er af en toe wel nog pareltjes uitgebracht.

Een beknoptere versie kan u in het laatste nummer van ons tijdschrift Tijdingen vinden. De films staan chronologisch geschikt en voor elke film geeft hij een zeer beknopte inhoudsopgave. Films gesitueerd na 2000 zijn alleen geselecteerd indien ze een uitgesproken politiek of historisch karakter hebben. Documentaire films zijn niet opgenomen. Het aantal sterren geeft Herbert’s persoonlijke appreciatie weer (0 * is rotzooi, 2 * is middelmatig, 3 * is goed, 4 * is schitterend). De oudere afleveringen van dit overzicht zijn hier te downloaden.

Klik hier om te de volledige lijst te raadplegen!